Английски   Български

Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение

Изследователски проект № Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"


Начало Начало
Описание Описание
Представяне Представяне
Новини/Събития Новини/Събития
Само за партньори Само за партньори
Софтуер Софтуер
Семинар Семинар
Контакти Контакти


 

"Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение"
Изследователски проект
№ Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"
 
Визия

Визия на проекта

Концептуалната архитектура на проектираната среда се състои от два основни елемента – среда за проектиране и среда за изпълнение. Всички компоненти на средата за проектиране са организирани в две направления: а/ Решаване на задачи на базата на семантична информация (логическо); б/ Решаване на задачи на базата на не-семантична информация (по подобие). Двата различни типа решаване на задачи изискват различен вид информация. От тази гледна точка средата за проектиране предлага:

 • Информационни структури за складиране и извличане на семантични и не-семантични данни:
  • Хранилище за семантични Интернет услуги - дава възможност за ефективно складиране и извличане на всички елементи на семантичния Интернет (WSMO - обекти): цели, онтологии и семантични Интернет-услуги.
  • Хранилище за метаданни на учебни обекти – ще съдържа метаданни за анотираните учебни обекти, служещи за основа на семантичните Интернет услуги.
  • Информационен индексатор и търсачка – ще генерира специални представяния както на СИУ, така и на учебните обекти, складирани в съответните информационни структури, ще осигурява ефективно извличане по съдържание или подобие.
 • Инструменти за създаване и поддръжка на ресурси, метаданни и поддържащи онтологии:
  • Редактор на семантични Интернет-услуги – цели проектиране на семантични Интернет-услуги на базата на WSMO чрез многократно използване на вече съществуващи семантични и не-семантични описания в съответните хранилища.
  • Редактор на онтологии – цели създаването на WSML-онтологии чрез дружелюбен потребителски интерфейс.
  • Редактор на семантични цели – ще предоставя средства за създаване на многократно използваеми цели на основата на WSMO за построяване на приложения за ТПО.
  • Редактор за описание на учебни обекти - ще предоставя средства за анотиране на мултимедийни и учебни обекти в съответствие с определени стандарти за електронно обучение и с няколко формални онтологии.
 • Методи за създаване и поддържане на семантични и учебни обекти:
  • Комбинация от специфични за ТПО логически-базирани методи за откриване на обекти.
  • Специфични методи за вземане на решения при динамично композиране на услуги.
  • Методи за определяне на подобия (структурни, статистически, лингвистични, размити) при информационно търсене.

Средата за изпълнение извършва откриване, динамично композиране, изпълнение и проследяване на СИУ. Тя съдържа компоненти за откриване, композиране и изпълнение. Предложената концептуална архитектура е адаптирана от архитектурата на INFRAWEBS за приложения на ТПО и представя новаторски подход за създаване и поддържане на приложения на СИУ.

При създаване на приложения за ТПО среда ще реализира йерархичен подход с нива на компонентите.

Операциите на различните нива се изпълняват от различни потребители на средата (доставчици на учебно съдържание и метаданни, доставчици на СИУ и доставчици на ТПО приложения на СИУ):

 1. Първото ниво е за създаване на учебни обекти:
  • В началото мултимедийните обекти (евентуално с някои основни анотации на съдържанието) се извличат от хранилището на цифрови обекти (цифрова библиотека), реализирано като Интернет-услуга.
  • Редакторът за описание на учебно съдържание създава учебни обекти чрез попълване на липсващите административни и технически метаданни, добавяйки семантични описания на мултимедийното съдържание, съгласно специализирани (WSML) онтологии на областта, добавяйки също метаданни за възможно ползване с учебна цел на вече анотираните мултимедийни обекти, съгласно стандарта IEEE LOM.
  • След това създадените учебни обекти се публикуват в хранилището за учебни обекти, отново реализирано като Интернет-услуга. Индексирането на описанията на обектите се извършва от Информационния индексатор, реализиран като Интернет-услуга.
  • Процесът на създаване на учебни обекти е подпомогнат от възможността за многократно използване на съществуващите метаданни - описания на подобни обекти, складирани в хранилището за учебни обекти. Търсенето на такива подобни обекти се реализира от Информационния индексатор и търсачка, и се основава на индексите на обектите, създадени при публикуване на обектите.
 2. Второто ниво преобразува учебните обекти в СИУ:
  • Метаданни за учебните обекти от хранилището за учебни обекти се използват за създаване на семантични Интернет услуги описани в съответствие с методологическата рамка на WSMO. Тези услуги се създават чрез Редактора на семантични Интернет-услуги и активно проучване на вече създадените онтологии за услуги (със средствата на Редактора на онтологии).
  • Процесът на създаване на описания на СИУ също е подпомогнат значително от Информационния индексатор и търсачка, който дава възможност за ефективно многократно използване на вече създадени семантични услуги от СИУ хранилището на СИУ.
  • Новосъздадените СИУ се публикуват в хранилището за СИУ и стават достъпни за откриване и композиране със средствата за изпълнение на средата.
 3. Третото ниво извършва динамично композиране и доставяне на семантични услуги:
  • При проектиране учебни цели (представени като WSMO цели), описващи възможни цели на крайния потребител, се създават от Редактора на семантични цели с интензивно използване на онтологии за представяне на учебни стратегии. Тези цели са основни при формулиране на запитванията на крайния потребител по време на изпълнение.
  • При изпълнение целта на крайния потребител се декомпозира динамично на подцели, за които ще бъдат открити съответстващи им множества от подходящи семантични услуги. Резултатният динамично композиран сложен процес може също да бъде съхранен в СИУ хранилището като нова семантична услуга или да бъде изпълнен.
Разбира се, цялостното разработване на предложената среда е изключително сложна задача и изисква въвличането на значителен брой партньори. Поради това предлаганият проект е съсредоточен само върху разработването на някои възлови елементи на средата и върху многократното използване на елементи, които са разработени в рамките на други европейски научно-изследователски проекти като INFRAWEBS, LOGOS и LUISA. 

Copyright © 2009 - 2011 Project Consortium 

Project:

project acronym:

project title: project duration: 30 months project start: January 1st, 2009

Project researches within the following ranges: