Английски   Български

Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение

Изследователски проект № Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"


Начало Начало
Описание Описание
Представяне Представяне
Новини/Събития Новини/Събития
Само за партньори Само за партньори
Софтуер Софтуер
Семинар Семинар
Контакти Контакти


 

"Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение"
Изследователски проект
№ Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"
 
Консорциум

Колектив на проекта

Консорциумът на Проекта се състои от екипи от две научно-изследователски институции – Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (ИИКТ - БАН) и Институтът по математика и информатика към Българската академия на науките (ИМИ - БАН), и от една високотехнологична софтуерна компания – "Актив Сълушънс" ООД. Екипът на проекта включва също двама чуждестранни консултанти, добре известни в Европейските научни среди с активността им в изследователски и приложни дейности по семантични Интернет-услуги и електронно обучение.

Текущите изследователски и образователни дейности на ИИКТ–БАН (www.iict.bas.bg) включват проучване и прилагане на методи, основани на знания, за създаване и интегриране на семантични Интернет-услуги, а също така и за развиване и използване на разпределени архитектури на мултимедийни системи за обучение. Освен научно-изследователската дейност ИИКТ-БАН има дългогодишни интереси в технологични разработки на информационни системи, системи за обработка на знания, разпределени мултимедийни среди и др. В настоящия проект ИИKТ-БАН е представен от екип от секция Технологии за обработка и управление на знания състояща се от:

Екипът от ИИKТ-БАН ще допринесе за дейностите по проекта чрез своята компетентност в:

 • подходи и инструменти на технологиите за обработка на знания и за СИУ;
 • проектиране и разработване на системи, обработващи семантика;
 • модели и архитектури за организиране на процесите на ТПО и цифровото съдържание;
 • проектиране и разработване на системи за управление на обучението в различни приложни области и за различни групи потребители.

Роля на екипа от ИИKТ-БАН в проекта е да разработи методи и инструмент за проектиране на СИУ ориентирани към ТПО, да разработи информационни модели и да реализира Редактора за описание на учебното съдържание, да създаде и разработи метод за динамично композиране на СИУ и да участва в разработването на сценария за експлоатация, както и в експериментирането и оценяването на всички инструменти, създадени по проекта.

ИМИ-БАН (www.math.bas.bg) разработва софтуерни технологии, цифрови библиотеки, представяне и съхранение на цифрово културно съдържание, мултимедийна и образователна телематика, езикови технологии. В проекта ИМИ- БАН е представен с екип от секция "Математическа лингвистика", които се състои от:

 • Ст.н.с. д-р Радослав Павлов
 • Н.с. III ст. Десислава Маринова
 • Н.с. II ст. Любомил Драганов
 • Докторонт Владимир Георгиев
 • Докторант Лилия Павлова-Драганова

Екипът от ИМИ–БАН ще допринесе за дейностите по проекта чрез своята компетентност в:

 • модели и архитектури за разработване на цифрови библиотеки;
 • приложение на технологията за обработка на знания за интелигентна организация на цифрово съдържание;
 • разработване на разпределени мултимедийни системи за представяне и съхранение на артефакти на културното наследство.

Ролята на екипа на ИМИ – БАН в проекта е да води разработването на сценарий за експлоатация, да създаде всички необходими ресурси (мултимедийни обекти, онтологии, учебни обекти) за реализиране и експериментиране с този сценарий, и да участва в разработването на информационни модели за учебни обекти и в експериментирането и оценяването на инструментите, създадени по проекта.

В "Актив Сълушънс" ООД (www.activesolutions.bg) работят професионалисти с богат опит в информационните системи.

В проекта "Актив Сълушънс" ООД е представена от:

 • Андрей Боянов – софтуерен аналитик
 • Галя Андонова – софтуерен аналитик
 • Никодим Никодимов – софтуерен разработчик
 • Тодор Зайнелов – софтуерен разработчик
 • Десислава Ангелова – софтуерен разработчик

Екипът от “Актив Сълушънс” ООД ще допринесе за дейностите по проекта чрез своята компетентност в проектирането и разработването на сложни софтуерни системи, специално в областта на индексирането и извличането на информация.

Ролята му в проекта е да създаде и реализира методи за ефективно складиране и извличане на структурирана информация заедно с хранилищата за приложните информационни ресурси, да участва в разработването и реализацията на методи за динамично композиране на семантични Интернет-услуги и да участва активно в експериментирането и оценяването на инструментите, създадени по проекта. 

Copyright © 2009 - 2011 Project Consortium 

Project:

project acronym:

project title: project duration: 30 months project start: January 1st, 2009

Project researches within the following ranges: