Английски   Български

Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение

Изследователски проект № Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"


Начало Начало
Описание Описание
Представяне Представяне
Новини/Събития Новини/Събития
Само за партньори Само за партньори
Софтуер Софтуер
Семинар Семинар
Контакти Контакти


 

"Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение"
Изследователски проект
№ Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"
 
Управление на проекта

Управление на проекта

Общите цели на управлението на проекта и проектната организационна структура са постигане на целите на проекта в съответствие с работната програма при спазване на графика, бюджета, планираните ресурси и качество.

Организационната структура на проекта е следната:

Консорциумът се състои от всички юридически единици участващи в проекта като контрактори. Контрактори са всички участници в проекта, подписали Споразумението за съвместно участие. Базовата организация подписва договор с Националния фонд "Научни изследвания" от името на контракторите.

Управляващият съвет (УС) е върховният орган за вземане на решения и се състои от представители на всички контрактори. Представителите в Управляващия съвет ще са старши членове на колективите с право на глас от името на своите организации при вземането на решения от Управляващия съвет. Представител на базовата организация ще ръководи УС на проекта като Координатор. УС е отговорен за стратегията и съгласуваността на цялостния работен план, следи за спазването на Споразумението за съвместно участие и за управлението на проекта, а също решава всички оперативни задачи. УС комуникира с Националния фонд "Научни изследвания" чрез Координатора на проекта.

Членовете на Управляващия съвет на проекта са:

  • Ст.н.с. д-р Данаил Дочев – ИИКТ-БАН
  • Ст.н.с. д-р Радослав Павлов – ИМИ-БАН
  • Инж. Андрей Боянав – Актив Сълушънс ООД

Научните съветници изпълняват ролята на консултанти за всички контрактори и за Координатора по научното и технологичното изпълнение на проекта.

Научните съветници на проекта са:

  • Проф. д-р Джон Доминг, The Open University, Milton Keдynes, UK
  • Проф. д-р Петер Щокингер – Foundation Maison de Science de l’homme, Paris, France

Координаторът изпълнява специфичните координационни задачи от името на Консорциума. Той е посредник в комуникацията между контракторите и Националния фонд "Научни изследвания" и трябва да осигури спазването на всички формалности от контракторите. Координаторът е оторизиран да управлява проекта, да докладва и да носи отговорност пред УС на проекта. Негови задачи са управлението на комуникацията между партньорите, координация и контрол на всички дейности по проекта, ръководенето на срещите на Управителния съвет, управлението на отклонения, както и осигуряването на качеството на отчетите и другите резултати на проекта.

Координаторът на проекта е ст.н.с. д-р Генади Агре - ИИКТ-БАН. 

Copyright © 2009 - 2011 Project Consortium 

Project:

project acronym:

project title: project duration: 30 months project start: January 1st, 2009

Project researches within the following ranges: