Английски   Български

Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение

Изследователски проект № Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"


Начало Начало
Описание Описание
Представяне Представяне
Новини/Събития Новини/Събития
Само за партньори Само за партньори
Софтуер Софтуер
Семинар Семинар
Контакти Контакти


 

"Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение"
Изследователски проект
№ Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"
 
Цели

Цели на проекта

Главните научни и технологични иновации на проекта ще бъдат търсени във:

Разработване на нови приложно-ориентирани методи и ориентирани към потребителя инструменти за описване, откриване и динамично композиране на СИУ.

Проблемите при представянето, откриването и динамичното композиране на услуги са между най-горещите научно-изследователски аспекти на технологията за СИУ, за които все още не са намерени общи решения. Научно-изследователската работа в проекта ще е насочена към усъвършенстване и доразвитие на графичния и основан на онтологии подход за представяне на семантични Интернет услуги, разработен от участници в проекта. Този подход беше оценен в Проекта INFRAWEBS като “постижение, което има потенциално влияние върху по-широкото приемане на семантичните Интернет услуги”.

Създаване на нови методи за динамично композиране на СИУ, подходящи за ТПО

Проблемът за динамично композиране на Интернет-услуги е в центъра на парадигмата за информационни обработки чрез услуги. Има много малко реални реализации на доста ограничени подходи към този все още неразрешен проблем. Нашата научно-изследователска работа по динамично композиране на семантични Интернет-услуги ще е насочена към по-нататъшно развитие на оригиналния воден от данните подход за композиране на СИУ, създаден от участници в проекта и отбелязан като “единствения до момента напълно автоматизиран планировчик за WSML на композиции от Функционалния слой“.

Разработване на нови методи и инструменти за създаване и семантично анотиране на учебни обекти, съвместими с методологията на СИУ

Изследването цели създаване на схема на дейностите и поддържащи информационни модели за динамично създаване и адаптиране на учебни обекти (мултимедийни обекти анотирани с мета-данни за съдържанието им и контекста на използване), осигуряващо тяхното многократно използване. Изследването е насочено към преодоляване на ограниченията на стандартните метаданни за учебни обекти чрез използването на онтологии, които позволяват пряка компютърна обработка на знанията, кодирани в метаданните. Информационните модели и методи за организация на учебното съдържание ще се основават на прагматични ограничения и модификации на информационните модели на проекта LOGOS, за да бъдат ориентирани към масовия автор на учебни материали, без да са необходими специфични знания и умения за информационни модели и работа с онтологии. 

Copyright © 2009 - 2011 Project Consortium 

Project:

project acronym:

project title: project duration: 30 months project start: January 1st, 2009

Project researches within the following ranges: