Английски   Български

Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение

Изследователски проект № Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"


Начало Начало
Описание Описание
Представяне Представяне
Новини/Събития Новини/Събития
Само за партньори Само за партньори
Софтуер Софтуер
Семинар Семинар
Контакти Контакти


 

"Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение"
Изследователски проект
№ Д-002-189
с Фонд "Научни изследвания"
 
Основи

Основи на проекта

Настоящият интердисциплинарен изследователски проект цели да използва синергията между информационните обработки чрез услуги и технологично поддържаното обучение за повишаване на учебните възможности на гражданите на възникващото общество на знанията.

Сегашните подходи към технологично поддържаното обучение (ТПО) целят предоставяне на подходящо учебно съдържание на учащия с помощта на информационни технологии. В днешните системи за управление на електронното обучение разпределянето на учебните ресурси се прави по време на създаването им, на базата на опита на съответния учебен експерт/автор и няма много възможности за многократно използване на съществуващи блокове. Поради това нов пакет с учебно съдържание трябва да бъде разработен за всеки сценарий на обучение или индивидуални нужди на специфична група учащи.

Създаването на адаптивно учебно съдържание, реализирано в известна степен в т. нар. системи за организиране на учебното съдържание, е една от най-важните и трудоемки дейности в съвременната практика на ТПО. То традиционно се основава на добре структуриран модел на областта и внимателно индексиране на разнообразни учебни обекти (УО) с многобройни понятия от областта. Този подход изисква от авторите експертност както за учебния предмет, така за технологията за обработка на знания, а също и значителна инвестиция на време. Ето защо решенията за адаптивно обучение толкова бавно преминават от изследователските лаборатории в образователната практика. Сложността при създаването на съдържание в съвременните адаптивни системи за обучение се корени преди всичко в сложността на моделите на предметните области в тези системи. Обещаваща методология е да се разчита на модели на областта, разработени от експерти и да се предоставят на преподаващите удобни средства за създаване на учебно съдържание, които поддържат ефективното му индексиране .

Възможен подход за повишане на ефективността на подготвянето и използването на адаптивно учебно съдържание е смяната на парадигмата, основана на данни и метаданни, със динамичен, ориентиран към услуги подход на базата на технологиите на семантичните Интернет-услуги. Настоящият проект следва тази идея за предоставяне на учащия на динамични средства с подходяща функционалност с възможност за динамично адаптиране към учебния контекст по време на учебния процес. Чрез семантично описание на учебния процес като композиция от учебни цели, които са независими от стандартите на мета-данните, моделът на учебния процес може да бъде приложен към различни стандарти.

До момента практическото прилагане на технологиите на СИУ е доста ограничено по няколко причини, някои от които са:

  • Голямата сложност на OWL-S и WSMO,
  • Липсата на стандартни онтологии на областите и недостъпността на стабилни инструменти поддържащи WSMO или OWL-S, и
  • Липсата на пилотни приложения фокусирани върху ежедневните нужди на потребителите, които да демонстрират ползата от използването на семантика.

Изследователският проект от 6-тата Рамкова програма INFRAWEBS, завършил успешно в началото на 2007 г. с водещи изследователски партньори Института по информационни технологии към БАН предложи технологично ориентирана стъпка към преодоляването на някои от горепосочените проблеми. Проектът INFRAWEBS беше отличен като създаващ една от първите среди за организиране на семантични услуги, покриваща целия жизнен цикъл на СИУ и позволяваща създаване на сложни приложения, съществено използващи семантика.

Част от колектива на настоящия проект участва понастоящем в работата по изследователския проект от 6РП LOGOS, целящ проектиране и реализация на платформа за електронно обучение по заявка за различни учебни области и различни канали за доставяне на учебни материали (Интернет, интерактивна телевизия, мобилни устройства). Платформата на LOGOS за електронно обучение по заявка ползва парадигмата за повсеместно електронно обучение, осигуряващо обучение по всяко време, на всяко място, за всеки. След успешно оценяване на резултатите на LOGOS за първите две години сега проектът е в последната си фаза на експериментиране и валоризация в няколко страни, като обратната връзка ще се използва за подобряване и доразвитие на проектните решения.

Настоящият проект ще ползва подходите и уроците от проекти INFRAWEBS и LOGOS, като е насочен не към възможно по-широка аудитория от потенциални потребители и поради това цели развитие на дружелюбни и ориентирани към потребителя средства за улесняване създаването на адаптивни учебни обекти.

 

Copyright © 2009 - 2011 Project Consortium 

Project:

project acronym:

project title: project duration: 30 months project start: January 1st, 2009

Project researches within the following ranges: